Hluk ve stavbách

Hluk ve stavbách

  • Řešení problémů hluku v obytných prostorech – kontrola zvukové izolace vzájemně mezi byty (pokoji), prověření akustické kvality oken i celých fasád vzhledem k venkovnímu hluku, kontrola dodržení hygienických limitů pro šíření hluku ze stacionárních zdrojů hluku uvnitř i vně budovy (výtah, kotelna, klimatizace, chlazení, atd.).
  • Posouzení navržených stavebních konstrukcí objektu vzhledem k požadavkům na vzduchovou neprůzvučnost dle ČSN 73 0532.
  • Výpočty akustických parametrů vnitřních prostor vedoucích k dosažení optimálních poslechových podmínek.
  • Návrhy řešení prostorové akustiky divadel, koncertních a přednáškových sálů, učeben hudební výchovy – návrh skladby, výměry a rozmístění absorpčních, odrazivých a rozptylujících prvků (pohltivé obklady a podhledy, kmitající panely, rezonátory, difuzory, mobilní akustické zástěny).
  • Návrhy optimalizace poslechových podmínek pro domácí kino a zkušebny kapel.

Požadavky na podklady pro studii - hluk ve stavbách a interiéru

  • Výkres objektu (půdorysy a řezy) s legendou skladby materiálů stěn, podlah a stropu a vybavenost místnosti.
  • Údaje o zdroji zvuku (hluku) včetně jeho umístění, v případě řešení prostorové akustiky umístění hudebníků či zvukové aparatury a místa posluchače, počet sedadel v hledišti.
  • Dokument vyžadující provedení měření/posouzení hlukové situace (obvykle stanovisko hygienické služby nebo stavebního úřadu).