Hluk z dopravy

Hluk z dopravy

  • Hlukové mapování komunikací – určení chráněných objektů s překročeným hlukovým limitem, výpočet pomocí programu LimA
  • Posouzení vlivu změny rychlosti, skladby a počtu vozidel, nivelety apod. na hlukovou situaci
  • Návrhy protihlukových stěn a valů, včetně optimalizace typu, tvaru, délky, výšky a akustických vlastností (pohltivost a neprůzvučnost)

Požadavky na podklady pro studii - hluk z dopravy

  • Situace širších vztahů v měř. 1: 500, 1: 1000, 1: 2000 s vrstevnicemi, se stávající, případně i nově navrhovanou zástavbou
  • Dopravní intenzity rozdělené na osobní a nákladní vozidla a denní, resp. noční dobu
  • Podélný řez komunikací, vzorový příčný řez
  • Dokument vyžadující provedení měření/posouzení hlukové situace (obvykle stanovisko hygienické služby nebo stavebního úřadu)