Akson

Doprava

Měření hluku ze silniční a železniční dopravy, včetně sčítání.

  • Měření hluku ze silniční a železniční dopravy (24-hod. kontinuální měření, sčítání dopravy)
  • Hlukové mapování komunikací – určení chráněných objektů s překročeným hlukovým limitem, výpočet pomocí programu LimA
  • Posouzení hlukových poměrů před a po rekonstrukci komunikace
  • Určení vložného útlumu „in situ“ venkovních protihlukových clon všech typů dle ČSN ISO 10847
  • Měření vlivu povrchů vozovek na dopravní hluk dle ČSN ISO 11819-1
  • Měření hluku vyzařovaného kolejovými vozidly dle ČSN EN ISO 3095