Akson

Měření hluku

Autorizovaná měření požadovaná hygienickou stanicí, technická měření pro identifikaci a popis zdrojů hluku.

Autorizovaná měření hluku slouží pro zjištění úrovně a spektra hluku v chráněné obytné zástavbě a na pracovištích, včetně následného porovnání s hygienickými limity hluku. Měření jsou využívána pro účely kolaudačních řízení, kategorizace pracovišť, řešení stížností občanů na nadměrnou hlučnost, nebo např. jako podklad pro hlukovou studii. Z autorizovaných měření v budovách nabízíme měření doby dozvuku, měření vzduchové a kročejové neprůzvučnosti stavebních konstrukcí.

Technická měření hluku v průmyslu jsou prováděna k identifikaci a popisu hluku zdrojů – jedná se o úroveň hluku, jeho spektrum a směr vyzařování. Technická měření slouží jako podklad pro zpracování hlukové studie nebo přímo jako vstupní údaj pro návrh protihlukových opatření. Ze speciálních měření provádíme měření hlukových emisí strojů a zařízení a dále ověřovací měření součástí a dílů s deklarovanou hlučností.

Nabízíme jak technická měření hluku (měření hlukové emise strojů a zařízení), tak autorizovaná měření hluku ve venkovním prostoru, stavbách pro bydlení a v pracovním prostředí (dle osvědčení o autorizaci a přílohy k osvědčení č. C0020101221 určené pro laboratoř Akson – měření a snižování hluku). Měření jsou prováděna na základě zákona č. 258/2000 Sb., nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, metodických návodů pro měření a hodnocení hluku a platných státních norem.