Akson

Hluk z dopravy

Měření a výpočty hluku z dopravy, návrh protihlukových stěn a valů

  • Hlukové mapování komunikací – určení chráněných objektů s překročeným hlukovým limitem, výpočet pomocí programu LimA, CadnaA, Hluk+
  • Posouzení vlivu změny rychlosti, skladby a počtu vozidel, nivelety apod. na hlukovou situaci
  • Návrhy protihlukových stěn a valů, včetně optimalizace typu, tvaru, délky, výšky a akustických vlastností (pohltivost a neprůzvučnost)

Požadavky na podklady pro studii - hluk z dopravy

  • Situace širších vztahů
  • Dopravní intenzity
  • Podélný řez komunikací, vzorový příčný řez
  • Dokument vyžadující provedení měření/posouzení hlukové situace (obvykle stanovisko hygienické služby nebo stavebního úřadu)