Akson

Hluk z průmyslu

Měření a výpočty hluku z průmyslu, návrh protihlukových opatření

  • Identifikace dominantních zdrojů hluku uvnitř i vně výrobních hal
  • Posouzení dodržování hygienických limitů v okolí hlučných provozoven v chráněném venkovním prostoru a chráněném venkovním prostoru staveb, výpočty hlukových map
  • Návrh postupu efektivního snížení jednotlivých zařízení pro dosažení hranice hygienických limitů, návrhy protihlukových úprav – tlumiče hluku, zástěny, krytování strojů a zařízení, kabiny pro obsluhu, velíny, obklady stěn a stropů hal.

Požadavky na podklady pro studii - hluk z průmyslu

  • Výkresová dokumentace objektu nebo prostoru, kde budou zdroje hluku umístěny (půdorysy, řezy)
  • Rozmístění zdrojů hluku uvnitř objektu nebo ve venkovním prostředí včetně všech souvisejících zdrojů hluku - vyústění vzduchotechniky, kouřovodů, výstupů páry apod.
  • Akustické parametry jednotlivých zdrojů hluku – hladina akustického výkonu nebo hladina akustického tlaku změřená v určité (uvedené) vzdálenosti
  • Využití zdrojů hluku (celková doba chodu zařízení – doba v záběru, volnoběhu, doba odstávky zařízení – čištění, údržba, úklid)
  • Délka pracovní doby, směnnost, časové snímky využití pracovní směny jednotlivých pracovníků
  • Dokument vyžadující provedení měření/posouzení hlukové situace (obvykle stanovisko hygienické služby nebo stavebního úřadu)