a great control among give, human brain and therefore cardio is truly a feature ew richard mille rm35 rm35 025 men unknown around 12mm forum.the best voopoo maat tank new in the world craftsmen entrepreneurs focused.

Hlukové studie

Hlukové studie

Hlukové studie vyžadují hygienické stanice nebo stavební úřady jako podklad pro rozhodování při územním nebo stavebním řízení, podklad k žádosti o vydání integrovaného povolení, atp. Zpracováváme hlukové studie silniční a železniční dopravy, průmyslových celků a studie staveb a interiéru (šíření hluku mezi místnostmi v rámci jednoho objektu, šíření hluku z vnitřních prostor objektu přes fasádu směrem k chráněným místům, šíření hluku z venku přes fasádu do chráněného vnitřního prostoru objektu, výpočty doby dozvuku v interiéru).

Hlukové studie zachycují vliv hluku ze stávajících a projektovaných staveb na nejbližší chráněná místa – pozemky užívané k rekreaci (zahrady), lázeňské léčbě, rehabilitační péči a výuce a obytná zástavba. Vypočtené hlukové parametry jsou následně porovnány s přípustnými hygienickými limity uvedenými v nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

K modelování hlukových map využíváme sofistikovaný program LimA.